The Effect of Basic Gymnastics Training on Psychomotor Development in Children

Fetane Uluca(1), Sema Güzel(2), *Kader Yel(3)

(1)Bayburt Üniversitesi, Lisanüstü Eğitim Enstitüsü, Bayburt, Türkiye / fetane_deniz [at]hotmail.com   Orcid:0009-0003-1455-6536
(2)Bayburt Üniversitesi, Lisanüstü Eğitim Enstitüsü, Bayburt, Türkiye / semaguzel2019 [at]gmail.com   Orcid:0009-0009-2761-3273
(3)Bayburt Üniversitesi, Lisanüstü Eğitim Enstitüsü, Bayburt, Türkiye / yelkader{at]yandex.com Orcid: 0000-0001-9151-766X
*	Corresponding author
 
 Download Full Text 

Received: 30.09.2023 / Accepted: 10.01.2024 / Published: 29.02.2024

Çocuklarda Temel Cimnastik Eğitiminin Psikomotor Gelişime Etkisi

Abstract: Gymnastics, considered a technically rich discipline and practiced worldwide as a popular sport, is fundamentally characterized by the application of movements that demand a high level of physical and mental skills. The execution of gymnastic movements typically requires a combination of physical and mental prowess. In rhythmic gymnastics routines, body difficulties are often grouped as balances, rotations, and jumps. Basic gymnastics and rhythmic gymnastics training, particularly for children in their developmental stages, have been shown to have positive effects on motor skills and self-confidence. Therefore, gymnastics has gained importance in various social circles and has become integral in school curricula. It can be asserted that specific aerobic exercises within the gymnastics discipline also have positive effects on children. Gymnastics can contribute to the development of balance, coordination, flexibility, strength, and various motor skills in children. This enhancement of physical abilities can assist children in becoming more adept in their daily lives.
Keywords: Gymnastics, Motor Development, Psychomotor, Child
Özet: Cimnastik, teknik açıdan zengin bir dal olarak kabul edilen ve dünya genelinde kitle sporu olarak uygulanan temel bir spordur. Cimnastik hareketlerinin uygulanması, yüksek düzeyde fiziksel ve zihinsel beceri gerektirmektedir. Ritmik cimnastik serisinde, vücut zorlukları genellikle dengeler, rotasyonlar ve sıçramalar şeklinde gruplandırlır. Özellikle gelişme çağındaki çocuklar için temel cimnastik ve ritmik cimnastik eğitimi, çocukların motor becerileri ve özgüvenlerinde olumlu etkiler yaratmaktadır. Bu nedenle, cimnastik sporu, çeşitli sosyal seviyelerde ve tüm okullarda önem kazanmıştır. Cimnastik branşına özgü aeorobik egzersizlerin de çocuklar üzerinde olumlu etkileri olduğu söylenebilir. Cimnastik, çocuklarda denge, koordinasyon, esneklik, kuvvet ve çeşitli motor becerilerin gelişimine katkıda bulunabilir. Bu, çocukların fiziksel yeteneklerini artırarak günlük yaşantılarında daha becerikli olmalarına yardımcı olabilir.
Anahta Kelimeler: Cimnastik, Motor Gelişim, Psikomotor, Çocuk.
Download Full Text
Citation: Uluca, F., Güzel, S., & Yel, K.(2024). The effect of basic gymnastics training on psychomotor development in children. International Journal of Health, Exercise, and Sport Sciences (IJOSS), 1(1), 7-11.
 • References
 1. Agopyan A. (1993). Ritmik sportif cimnastikte morfolojik ve motorik özeliklerin performansa etkileri. (Yüksek Lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 2. Akdoğan, H. (2008). Elit artistik cimnastikçilerde bazı fiziksel ve fizyolojık parametrelerin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi.
 3. Akgün, N. (1989). Egzersiz fizyolojisi. Gökçe Ofset Matbaası, 27-112.
 4. Albuquerque, P. A. D., ve Farinatti, P. D. T. V. (2007). Development and validation of a new system for talent selection in female artistic gymnastics: The PDGO Battery. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, 3(13), 157-164.
 5. Coşkuntürk, O. S., Kurcan, K., Yel, K., & Güzel, S. (2023). Teknolojik gelişmelerin hareketsiz yaşama ve çocuklarda psiko-motor gelişime etkileri. Dede Korkut Spor Bilimleri Dergisi1(1), 48-59.
 6. Coşkuntürk, O. S., Erkılıç, A. O., Yel, K., & Kurcan, K. (2023). A content analysis of postgraduate thesis on tennis branch. The Online Journal of Recreation and Sports12(4), 838-845.
 7. Evridiki, Z., Aggeliki, T. ve Vassiliki, D. (2004). The Effects of a Developmentally Appropriate Music and Movement Program On Motor Performance. Early Childhood Research Quarterly. 19, 4.
 8. Gallahue D.L. & Donnelly F.C. (2003). Developmental Physical Education for all Children Movement Skill Acquisition. Human Kinetics, 4th Ed. Champaign.
 9. Kesilmiş, İ. (2012). 4 – 6 Yaş Çocuklarda Cimnastik Antrenmanının Büyüme ve Biyomotor Yetileri Üzerine Etkisi. (Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.
 10. Mengütay, M. (1998). Artistik cimnatik temel teknik hareketlerin öğretim yöntemleri ve yardım şekilleri. Tutibay Yayınları
 11. Özer, K., Kasap, H., Erman, A., Sayın, M., Hasırcı, S., Özsu, S., Suveren, S., Suveren, S., Mengütay, S., Pınar, S. ve Agopyan, A. (1995). Minik cimnastikçilerde motor test normları. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 20-26.
 12. Pajek, M.B., Cuk, I., Kovac, M., Jakse, B. (2010). Implementation of the Gymnastics Curriculum in the Third Cycle of Basic School in Slovenia. Science of Gymnastics Journal. 2(3),15-27.
 13. Sayın, M. (1993). Cimnastikte bacak savuruşlu hareket tekniklerinin öğretiminde transverlerle ilgili bir araştırma. (Doktora Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 14. TCF (2023a). https://www.tcf.gov.tr/kurumsal/ana-statu/. Erişim Tarihi, 20.01.2023.
 15. TCF (2023b). https://www.tcf.gov.tr/branslar/. Erişim Tarihi, 20.01.2023.
 16. TCF (2023c). 2022-2024 Code Of Points, https://www.tcf.gov.tr/wp-content/uploads/2022/09/TR_MAG-CoP2022-2024-Mehmet-INCE-Turkce-2021-Haziran-3.pdf. Erişim Tarihi, 20.01.2023 TCF (2023d).
 17. TCF (2023d). 2022-2024 Artistik cimnastik bayanlar yarışma kuralları kitapçığı. https://www.tcf.gov.tr/wpcontent/uploads/2023/01/artistik-cimnastik-bayanlar-2023-yarisma-kurallari.pdf. Erişim Tarihi, 20.01.2023.
 18. TCF (2023e). 2022-2024 Trampolin cimnastik yarışma kuralları kitapçığı. https://www.tcf.gov.tr/wpcontent/uploads/2022/09/trampolin-cimnastik-degerlendirme-kurallari-2022-2024-2.pdf. Erişim Tarihi, 20.01.2023.
 19. TCF (2023f). 2022-2024 Aerobik cimnastik yarışma kuralları kitapçığı. https://www.tcf.gov.tr/wpcontent/uploads/2022/11/aeroc_20222024_cop_opt.pdf. Erişim Tarihi, 20.01.2023.
 20. TCF (2023g). Ritmik Cimnastik 2022-2024 değerlendirme kuralları kitağçığı. https://www.tcf.gov.tr/wpcontent/uploads/2022/10/cop-2022-2024_tr-guncelleme_compressed.pdf. Erişim Tarihi, 22.04.2023.
 21. Yel, K., Güzel, S., Kurcan, K., & Çakır, Z. (2023). Cimnastik branşı ile ilgili lisansüstü tezlere yönelik bir içerik analizi. Ulusal Spor Bilimleri Dergisi7(1), 22-36.

editor