Fiziksel Egzersiz ve Lise Eğitiminde Fiziksel Egzersizin Yeri Üzerine Bir Derleme Çalışması

Received: 10.11.2023 / Accepted: 10.02.2024 / Published: 29.02.2024

*Seval ÇALIK

Bayburt Üniversitesi, Lisanüstü Eğitim Enstitüsü, Bayburt, TÜRKİYE /
  sevalbuyukbozkoyun (At) gmail.com  Orcid: https://orcid.org/0000-0001-9757-9642
Download Full Text
A Review Study on Physical Exercise and The Place Of Physical Exercise in High School Education

Özet: Teknolojik gelişmelerin insanlara sunmuş olduğu yeniliklerden biri olan
internet ve internet araçlarına olan erişimin lise öncesinden itibaren bireyler arasında tercih edilmeye başlanmıştır. Yapılan bu tercih ile beraber insanların yaşamındaki fiziksel hareketsizliğin geçmişe göre daha da arttığı söylenebilir. Hareketsiz bir yaşamın bedenen ve zihnen olumsuz sonuçları beraberinde getireceği unutulmamalıdır. Özellikle orta öğretimde eğitim görmekte olan öğrenciler için fiziksel egzersiz önem arz etmektedir. Yoğun eğitim süreci ve sınavlara hazırlık gibi birçok faktör lise öğrencilerini bedenen ve zihnen yormaktadır. Bu nedenle fiziksel egzersiz lise öğrencileri için önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı fiziksel egzersiz ve lise eğitiminde fiziksel egzersizin yeri üzerine bir inceleme yapmaktır.
Anahtar Kelimeler: Fiziksel egzersiz, lise, öğrenci.

Abstract: Access to the internet and internet tools, one of the innovations that technological developments have offered to people, has begun to be preferred among individuals since pre-high school. With this choice, it can be said that physical inactivity in people’s lives has increased compared to the past. It should not be forgotten that an inactive life will bring about negative consequences physically and mentally. Physical exercise is especially important for students studying in secondary education. Many factors such as intensive education process and preparation for exams tire high school students physically and mentally. Therefore, physical exercise is important for high school students. The aim of this study is to conduct an examination on physical exercise and its place in high school education

Citation: Çalık, S.(2024). Fiziksel egzersiz ve lise eğitiminde fiziksel egzersizin yeri üzerine bir derleme çalışması. International Journal of Health, Exercise, and Sport Sciences (IJOSS), 1(1), 1-6.

Download Full Text

 • Kaynakça/References
 1. Akcan, F. & Bulgu, N. (2012). Spora yönelik sosyalizasyon süreci: Lise öğrencileri üzerine bir uygulama. Spor Bilimleri Dergisi, 23(4), 195-206.
 2. Akça, T. & Özer, M. K. (2020). Sanal gerçeklik gözlüğünün kuvvet egzersizinde maksimum tekrara etkisinin bench press egzersizi üzerinden incelenmesi. Sağlık ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(2), 32-38.
 3. Akın Zorba, H. (2014). Evliya Çelebi Seyahatnamesine göre Osmanlı İmparatorluğu’nda spor. International Journal of Sport Culture and Science, 2(Özel Sayı 1), 721-732
 4. Akıncı, A. Y. (2021). Spor tarihi. G. Arıkan & E. Çimen (Ed.), Beden eğitimi ve spor bilimi içinde (1. baskı, ss. 7-36). İstanbul: Efe Akademi.
 5. American College of Sports Medicine. (2019). Being Active as We Get Older. https://www.exerciseismedicine.org/assets/page_documents/ EIM_Rx%20for%20Health_Being%20Active%20as%20We%20Get %20Older.pdf
 6. Bağcı, İ. & Yücelkan, C. (2022). Beden eğitimi ve sporda toplumsal cinsiyet eşitliği. Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler İnceleme Dergisi, 6(2), 123-133. doi. 10.55243/ihssr.1220799
 7. Bozdağ, B. & Özbek, S. (2020). Lise öğrencilerinin fiziksel aktiviteye katılım motivasyonlarının incelenmesi. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 3(2), 395-406. doi: 10.38021/asbid.838855
 8. Canşen, E. (2015). Türkiye Cumhuriyetinin spor politikaları. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 33-48.
 9. Cihan, B. B. & Araç Ilgar, E. (2018). Spor yapan ve spor yapmayan (sedanter) lise öğrencilerinin meraklılık düzeylerinin belirlenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 89-90.
 10. Çelik, Z. & Pulur, A. (2011). Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi ve spora ilişkin tutumları. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, 115-121.
 11. De Maio, M., Bratta, C., Iannaccone, A., Castellani, L., Foster, C., Cortis, C., & Fusco, A. (2022). Home-Based Physical Activity as a Healthy Aging Booster before and during COVID-19 Outbreak. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(7), 4317. https://doi.org/10.3390/ijerph19074317
 12. Demir, G. T. ve Cicioğlu, H. İ. (2018). Fiziksel aktiviteye katılım motivasyonu ölçeği (FAKMÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences, 15(4), 2479-2492.
 13. Dever, A. & İslam, A. (2015). Tarihsel süreç içerisinde Türk kültüründe spor algısı. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(5), 46-61.
 14. Evli, F. (2018). Üniversite takımlarında farklı branşlardaki sporcuların ahlaki olgunluk ve sosyal bütünleşme düzeyleri (Yayımlanmamış doktora tezi). T. C. Hitit Üniversitesi, Çorum.
 15. Figueira, H. A., Figueira, O. A., Figueira, A. A., Figueira, J. A., PoloLedesma, R. E., Lyra da Silva, C. R., & Dantas, E. H. M. (2023). Impact of Physical Activity on Anxiety, Depression, Stress and Quality of Life of the Older People in Brazil. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20(2), Article 2. https://doi.org/10.3390/ijerph20021127
 16. Freese, J., Klement, R.J., Ruiz-Núñez, B., Schwarz, S., (2018). The Sedentary (R)Evolution: Have We Lost Our Metabolic Flexibility? F1000Research, 6,1787
 17. Gibbs, B.B., Hergenroeder, A.L., Katzmarzyk, P. T., Et. Al. (2015). Definition, Measurement, and Health Risks Associated with Sedentary Behavior. Med. Sci. Sports Exerc., 47(6), 1295-1300.
 18. Hu, R., & Hao, Q. (2022). Health Promotion System for the Elderly‘s Daily Body Functions Based on Nanoprotective Technology. Journal of Nanomaterials, 2022, e1645089. https://doi.org/ 10.1155/2022/1645089
 19. Kaya Sarıdede, Ş. (2018). Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi dersine ilişkin tutumlarının incelenmesi (Yayımlanmamış yükseklisans tezi). T.C. İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul.
 20. Kılıç, T., Uğurlu, A. & Cenik, D. (2018). lise birinci sınıf öğrencilerinin beden eğitimi ve spor eğitimi dersine karşı tutumlarının incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 3(2), 13-23.
 21. Landolfi, E. (2013). Exercise Addiction. Sports Med, 43,111–119.
 22. Malm, C., Jakobsson, J., Isakkson, A. (2019). Physical Activity And Sports—Real Health Benefits: A Review With Insight İnto The Public Health Of Sweden. Sports, 7(127), 1-28.
 23. Öktem, T. (2022). The effect of university students’ attitudes towards sports on their happiness levels, International Journal of Eurasian Education and Culture, 7 (19), 2389- 2398. doi: 10.35826/ijoecc.622
 24. Özcan, G. & Mirzeoğlu, A. D. (2014). Beden eğitimi dersi öğretim programına ilişkin öğrenci, veli ve beden eğitimi öğretmenlerinin görüşleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 98-121.
 25. Öztürk Karataş, E. (2021). Beden eğitimi öğretmenlerinin sorunları. Kafkas Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(2), 1-14.
 26. Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü. (2023a). Genel şema. https:// shgm. gsb. gov. tr/Sayfalar /242 /111/ TeskilatSemasi adresinden edinilmiştir.
 27. Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü. (2023b). Tarihçe. https:// shgm. gsb. gov. tr/ Sayfalar/ 112/ 105/Tarihce adresinden edinilmiştir.
 28. Sunay, H. & Saracaloğlu, A. S. (2003). Türk sporcusunun spordan beklentileri ile spora yönelten unsurlar. SPORMETRE: Beden Eğitim ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 43-48. doi: 10.1501/Sporm_0000000011
 29. T.C. Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). Ortaöğretim Beden Eğitimi ve Spor Dersi (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) öğretim programı.
 30. Tekin, A. & Tekin, G. (2014). Antik Yunan dönemi: Spor ve antik olimpiyat oyunları. Tarih Okulu Dergisi, 7(18), 121-140. doi: 10.14225/Joh480
 31. Tezcan, M. (1992). Toplumsal değişme ve spor. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 25(2), 617-623.
 32. Thivel D., Tremblay, A., Genin, P.M. et al. (2018). Physical Activity, Inactivity, and Sedentary Behaviors: Definitions and Implications in Occupational Health. Front. Public Health, 6 (288).
 33. Thomas, E., Battaglia, G., Patti, A., Brusa, J., Leonardi, V., Palma, A., & Bellafiore, M. (2019). Physical activity programs for balance and fall prevention in elderly: A systematic review. Medicine, 98(27), e16218. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000016218
 34. Tuncel, F. (2003). Atatürk, gençlik ve spor. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 9-10.
 35. Tylka T. L., Homan K. J. (2015). Exercise Motives And Positive Body İmage İn Physically Active College Women And Men: Exploring An Expanded Acceptance Model Of İntuitive Eating. Body İmage, 15, 90-97.
 36. Uncuoğlu Aydoğan, A. & Yılmaz, E. (2018). Spor yapan çocukta beslenme. Klinik Tıp Pediatri Dergisi, 10(5), 19-27.
 37. Warbunton, D.E.R., Nicol, C.W., Bredin, S.S.D. (2006). Health Benefits Of Physical Activity: The Evidence. CMAJ, 174(6), 801-809.
 38. WHO (World Healty Organization). (2004). BMI Classification.
 39. WHO (World Healty Organization) (2022). Physical activity. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity

editor